GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN   De toegang tot deze site (https://www.lancia.be) houdt de aanvaarding in van de volgende voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door;

  Stellantis Europe S.p.A, (als «Invoerder» van het merk Peugeot), met maatschappelijke zetel in de Bourgetlaan 20 te B-1130 Brussel en ingeschreven met KBO nr. 0403.461.107.FSMA Nummer : 044716cA.  naar eigen goeddunken, worden bijgewerkt en/of gewijzigd, zonder dat de gebruikers hiervan voorafgaandelijk op de hoogte moeten worden gebracht.

   CONTACT GEGEVENS

De webmaster kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres webmaster.belux@peugeot.com of op het telefoonnummer: 078/15 16 15.

  TOEGANG TOT DE SITE EN GEBRUIK VAN DE INHOUD ERVAN

Stellantis aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de toegang van gebruikers tot deze site of hun gebruik van de inhoud van de site.

  INHOUD VAN DE SITE

Alle inhoud van de Site (nieuws, foto's, video's, geluiden, merken, logo's, domeinnamen, softwaretoepassingen, grafische lay-out, technische documentatie en handleidingen, etc.) en de bijbehorende rechten zijn voorbehouden. Deze inhoud kan derhalve alleen worden geraadpleegd voor persoonlijke informatiedoeleinden, waarbij elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis.

Hoewel de informatie in deze toepassing op verantwoorde en nauwkeurige wijze is verzameld en weergegeven op deze website, wordt geen garantie gegeven voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of het mogelijke gebruik door gebruikers, Stellantis ;sluit uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid uit voor fouten, onnauwkeurigheid of weglatingen met betrekking tot dergelijke gegevens.

Sommige pagina's van de site kunnen informatie bevatten over toekomstige plannen en voornemens, die van tijd tot tijd worden beschreven door het gebruik van termen als verwachten, schatten, voorzien, presenteren en plannen. Dergelijke verklaringen houden naar hun aard geen enkele verplichting in voor Stellantis, die daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot hun realisatie.

  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gehele inhoud van de site - met inbegrip van de op de site genoemde of afgebeelde merken, ontwerpen en octrooien met betrekking tot producten op de site - is onderworpen aan het auteursrecht en andere toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en mag derhalve niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis of van de houders van de rechten.

  PRODUCTEN EN PRIJZEN

De informatie en afbeeldingen - met inbegrip van de kleuren van de producten - betreffende de uitrusting, het uiterlijk, de prestaties, de afmetingen en gewichten, de prijzen, het brandstofverbruik, de gebruikskosten, enz. met betrekking tot de producten op de Site worden voortdurend bijgewerkt en kunnen accessoires en optionele uitrusting beschrijven die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Deze gegevens moeten daarom slechts bij benadering worden

  beschouwd en worden met nodige zorg en zorgvuldigheid op onze website getoond. Ook al wordt de informatie met de grootste zorg gepresenteerd, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld als deze onvolledig, onjuist of verouderd is.Stellantis ;kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, structurele of formele wijzigingen aanbrengen aan de voertuigen die op de Site worden beschreven, of aan de kleurschakeringen of standaarduitrusting van de voertuigen.

De prijzen die op de site worden vermeld,

  zijn niet bindend. Voor de meest recente specifieke informatie over de producten op de site of om een gepersonaliseerde offerte te ontvangen raden wij u aan contact op te nemen met één van onze erkende herstellers of officiële verkooppunten in België.

Stellantis ;nodigt gebruikers daarom uit contact op te nemen met hun filialen en erkende herstellers

  VERANTWOORDELIJKHEID

Stellantis ;aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en verklaringen op de pagina's van de site. In het bijzonder bevatten zij geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot de samenstelling,

  de geschiktheid van een product voor een bepaald doel. Stellantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot de informatie (in het bijzonder over de prijzen) die op de website  wordt gepubliceerd. De foto's en andere afbeeldingen die ter illustratie van de producten, zijn gebruikt, hebben geen contractuele waarde. Stellantis kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou kunnen zijn van foutieve, misleidende of onvolledige informatie die door de klant werd verstrekt. Sommige links naar andere websites kunnen op de Site voorkomen. Stellantis ;heeft derhalve geen invloed op de configuratie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en inhoud van pagina's die via links met de Site zijn verbonden, en biedt geen garantie over de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die daarop wordt vermeld. Stellantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site en de inhoud ervan, of sites die er direct of indirect aan gekoppeld zijn, evenals eventuele fouten of weglatingen.

  INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DERDEN

Deze website wordt beheerd door Stellantis

  Europe SpA.De naam en het logo van Stellantis en haar merken en die voorkomen op de Site zijn namen en handelsmerken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.De gebruiksrechten, reproductierechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site zijn de exclusieve eigendom van Stellantis of een van zijn verbonden ondernemingen of een derde partij. Geen licentie of enig ander recht dan dat van het raadplegen van de Siite wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Zij mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis, van de betrokken verbonden onderneming of van de betrokken derde.Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld om ze te reproduceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis of de verbonden onderneming of de betrokken derde. 

Stellantis respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Bepaald materiaal op deze site kan door derden Stellantis zonder toestemming

  van Stellantis worden gepubliceerd en op de Site beschikbaar worden gesteld. Het beleid van Stellantis staat niet toe dat materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden op de Site blijft staan, en de accounts van gebruikers die inbreuk maken op deze rechten zullen worden verwijderd zodra de inbreuk onder de aandacht van Stellantis ;wordt gebracht.

  Als een gebruiker van mening is dat een van de materialen op de site inbreuk maakt op zijn rechten, moet die gebruiker een bericht naar Stellantis ;sturen met de volgende informatie

  identificatie van het geschonden recht of, in het geval van meerdere schendingen, een lijst van alle vastgestelde schendingen;identificatie van het materiaal op de site dat een inbreuk vormt op het (de) hierboven vermelde recht(en) waarvan hij of zij de verwijdering of onbruikbaarmaking vraagt, vergezeld van informatie waarmee Stellantis ;het voorwerp van de inbreuk(en) kan identificerengegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de eigenaar van het (de) geschonden recht(en), met inbegrip van adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar e-mail;een verklaring waarin staat dat de eigenaar van het (de) recht(en), zijn gevolmachtigden of zijn wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van het materiaal in kwestieeen verklaring dat de bij de Stellantis ;ingediende informatie juist is en, in de wetenschap dat in het geval van valse verklaringen strafrechtelijke sancties zullen worden opgelegd, dat zij in het bezit zijn van een machtiging om namens de eigenaar van het (de) geschonden recht(en) op te tredeneen echte of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het (de) geschonden recht(en) op te treden. 

Bovengenoemde nota moet per aangetekende post naar het volgende adres worden gestuurd:

  Lancia Automobiles - Stellantis Europe S.p.A.

Corso Agnelli, 200

10135 Turin

  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Onverminderd eventuele andere rechten die de gebruiker krachtens andere nationale of internationale wetten geniet, zijn deze gebruiksvoorwaarden van de site onderworpen aan het Italiaanse recht en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met dat recht (met uitzondering van de regels inzake juridische conflicten

  en in geval van dwingend recht), met inbegrip van geschillen over het bestaan, de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden van de site en elke andere overeenkomst die ernaar verwijst.

Binnen de hierboven vermelde grenzen is de rechtbank van Turijn de bevoegde rechtbank om geschillen te beslechten die ontstaan over deze gebruiksvoorwaarden van de site en elke andere overeenkomst die ernaar verwijst.