Lancia.it

GEBRUIKSVOORWAARDEN


Inleiding

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door FCA BELGIUM n.v., te Oudergem, ingeschreven in het handelregister te Nijvel en hier verder afgekort als FCA BELGIUM n.v.

Ingeval u met FCA BELGIUM n.v. contact wilt opnemen in verband met het gebruik van deze website, dan kunt u zich richten tot customercare.belgium@t-services.com

Gelieve dit adres niet te gebruiken voor algemene vragen omtrent onze producten en diensten.

Gebruiksvoorwaarden

De Fiat/LanciaBelgium-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Fiat/LanciaBelgium. De karakteristieken van de Fiat/Lancia-producten die op deze site zijn beschreven zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in België en Luxemburg.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met alle van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze website en alle andere door FCA BELGIUM n.v. geproduceerde websites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk, doch geldt enkel als leidraad. Sommige op deze site geïllustreerde modellen, gegevens en berichtgevingen kunnen in detail verschillen van de werkelijke omstandigheid. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een aanduiding geven van de werkelijke kleuren en kunen sterk verschillen afhankelijk van uw scherminstellingen en beeldscherm. Afbeeldingen op de site kunnen accessoires en uitrustingen vertonen die niet als dusdanig verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. De getoonde uitrustingen en accessoires houden mogelijkerwijze een meerprijs in. FCA BELGIUM n.v. wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties, de prijzen en de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als vekoopsaanbod worden gezien.

Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkende Fiat/Lancia-dealer kunt vinden. Erkende Fiat/Lancia dealers zijn evenwel niet gerechtigd om Fiat/Lancia via een impliciete of expliciete handeling te verbinden.

Intellectuele eigendom en Handelsmerken

Alle visuele elementen, afbeeldingen, inhoud, merken, logo's, handelsmerken, servicevermeldingen en alle andere gegevens zijn beschermd door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten en blijven uitdrukkelijk eigendom van FCA BELGIUM n.v., en Fiat Auto (Spa) of derden.

Gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, publicatie, aanpassing, verzending en elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA BELGIUM n.v. Het is evenzeer verboden deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Prijzen van Fiat/Lancia-producten

De prijzen op deze Fiat/Lancia-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Fiat/Lancia-dealer. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De op de site vermelde kortingen en promoties zijn enkel in België en Luxemburg van toepassing, tenzij anders vermeld, en dat via de officieel erkende verkoopspunten.

De aankoop van een Fiat/Lancia-product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Beschikbaarheid van de website

FCA BELGIUM n.v. kan ten allen tijde de beschikbaarheid van deze website onderbreken, om welke reden dan ook.

Gevolgschade

FCA BELGIUM n.v. is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of toevallige gevolgschade voortkomende uit of verband houdende met het gebruik van deze website. Dit houdt o.a. in de mogelijke besmetting door computervirussen, het blokkeren van de software, overbelasting van de computerverbindingen en/of computernetwerk, incompatibiliteit met de door u gebruikte hardware en software, het ononderbroken gebruik van deze website.

Voor het consulteren van bepaalde onderdelen van deze website is software van derden benodigd. Zelfs indien wij door middel van een hyperlink verwijzen naar de respectievelijke websites van deze softwareleveranciers zijn enkel de gebruiks -en installatiebepalingen van deze laatsten van toepassing en wijst FCA BELGIUM n.v. elke verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van het installeren van deze software af.

Hyperlinks

De hyperlinks op deze website naar externe websites zijn bedoeld om uw gebruiksgemak te vergroten. FCA BELGIUM n.v. geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites betekent in geen geval dat FCA BELGIUM n.v. zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. FCA BELGIUM n.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

Netwerksites

Vanuit deze website kan u doorgestuurd worden naar de individuele sites van onze verdelers en herstellers. Enkel de verdeler- en herstellerbedrijven zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Consulteer de gebruiksvoorwaarden voor de netwerk mini-sites.

Lancia Automobiles - FCA BELGIUM n.v.